คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.06.2567
20
0
แชร์
14
มิถุนายน
2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

7 มิถุนายน 2567

ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี และระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี นพ.สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           เป็นประธานฯร่วมด้วย ทพญ.วรางคนา เวชวิธี ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) นายสมศักดิ์  ศิริวนารังสรรค์              รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) การประชุมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยมีทักษะในการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร และคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย สร้างสรรค์ผลงานและมาจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้

การประชุมฯครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ และอาจารย์ฐิติชญา ประสพสม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา วิธีการจัดเตรียมและหลักการร่างคำขอ มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ วิธีการจัดเตรียมและหลักการร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และให้คำปรึกษาในการเขียนร่างคำขอฯ โดยมีผู้เข้าร่วม 49 คน แบ่งเป็นแบบ onsite จำนวน 30 คน และแบบ Online จำนวน 19 คน ซึ่งมีผลงาน 20 ผลงาน จาก 10 หน่วยงาน (สส. สภ. กป. สอภ. สท. กรส. ศทป. กกส. กรส. และ ศอ.6)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน